Проекти

"Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"

Основно училище "Асен Златаров ", с. Черногорово осъществява дейности по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Училището ни получи лаптопи и таблети за учители и ученици, което много улесни и подпомогна образователния процес по време на COVID 19, и не позволи той да бъде прекъснат.Важен приоритет за училището и МОН бе пълно осигуряване на достъп за всички ученици да продължат обучението в условията на продължителна пандемия.С получената техника се подпомогна образователния процес,като тя се използва по време на учебни занятия в часовете по различни учебни предмети,както от учители,така и от ученици. По време на ОРЕС са раздавани устройства на учениците, които не разполагат с такива вкъщи,давани срещу приемно-предавателни протоколи и върнати в съответните срокове в добро техническо състояние.

Научи повече

Клуб "Здравословен живот"

В клуба участват ученици,които искат да подобрят и опазят природата чиста.Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда; Да придобият знания за здравословно хранене – как и с какво да се храним, за да бъдем здрави;Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура.Положително отношение към природата, формира активна гражданска позиция по въпросите, свързани с опазване на околната среда и здравословния начин на живот

Научи повече

Образование за утрешния ден

През 2019/2020 година,училището работи по проект Образование за утрешния ден,като има сформиран клуб"Млад графичен дизайнер". В проекта учениците придобиват допълнителни знания и умения за творческа работа и усет към красивата страна на живота.

Научи повече

Проект "Подкрепа за успех" - Клуб "Български език"

В проекта са включени ученици,трудно справящи се с учебен материал и имащи нужда от допълнителна подкрепа от страна на преподавателите.

Научи повече

Проект "Подкрепа за успех" -Клуб "Математика"

В проекта са включени ученици,които имат нужда от допълнителна подкрепа и трудно справящи се с учебния материал.

Научи повече

АРТ Клуб "Вълшебни ръце"

Учениците да се запозная с различни материали и техники за изработване на картички , хартиени играчки, аксесоари, макети, табла,картини и украса , които могат да се използват за коледно-новогодишни и великденски изложби -базари и украса на училището. По този начин ще се формира предприемаческо мислене у децата. Изисквания: Придобиване на нови знания и умения в областта на приложните изкуства. Усвояване на нови практически приложими техники. Ангажиране на учениците с полезни и приятни занимания, допринасящи за самостоятелно мислене и справяне с възложените задачи.

Научи повече